Lacrosse: 1st XII v Uppingham & Denstone (h)
14:30 Saturday 9 Nov 2019 - 16:00 Saturday 9 Nov 2019